OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA

Chata Leona - Centrum Kształcenia Zawodowego
 
Bielice 32, 46-112 Bielice, gmina Świerczów

NIP 6331241172

REGON 360883934
Prowadzimy kursy zawodowe w obrębie zawodów Treser psów oraz Zoopsycholog kończące się egzaminami, wydajemy zaświadczenia wg. wzoru MEN załącznik 2 - KURS UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH
oraz certyfikaty i dyplomy Centrum Kształcenia Zawodowego -TRENER PSÓW i BEHAWIORYSTA, ODŁAWIACZ ZWIERZĄT (hycel)
Nasz Ośrodek podlega pod Kuratorium Oświaty w Opolu.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
 
 
Rozdział I Postanowienia ogólne
 
 
§ 1
 
Nazwa placówki brzmi: Chata Leona - Centrum Kształcenia Zawodowego
Jej siedziba znajduje się w miejscowości Bielice 32, 46-112 Świerczów
 

Rozdział II Cele i zadania

§ 2

Chata Leona - Centrum Kształcenia Zawodowego jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, która prowadzi kursy stacjonarne i kursy prowadzone w trybie kształcenia na odległość oraz szkolenia w formie samokształcenia kierowanego, w zakresie uzupełniania wiedzy, kształtowania i rozwijania różnorodnych zainteresowań, zdobywania i doskonalenia umiejętności zawodowych, w szczególności związanych z pracą ze zwierzętami.
 
 
§ 3
 
Chata Leona - Centrum Kształcenia Zawodowego realizuje swoje zadania poprzez:
organizację kursów stacjonarnych,
organizację kursów prowadzonych w trybie kształcenia na odległość,
stosowanie w kształceniu nowoczesnych metod, technik audiowizualnych i technologii informatycznych
zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz uzupełniania wiedzy i rozwoju ogólnego słuchaczy,
 

Rozdział III Władze

§4

Osobą prowadzącą placówkę jest Joanna Kois  która jest jej założycielem i właścicielem.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty w Opolu.
 
 
§ 5

Organem placówki jest Dyrektor. Do zadań dyrektora należy:
organizacja pracy placówki od strony merytorycznej i dydaktycznej,
reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz
organizacja i nadzór kursów,
zapewnienie planów zajęć i programów nauczania
rekrutacja kadry pedagogicznej,
nadzór nad procesem rekrutacji słuchaczy,
zapewnienie planów zajęć i programów nauczania,
zapewnienie odpowiedniego nadzoru metodycznego oraz hospitację zajęć,
zapewnienie nadzoru wewnętrznego służącego podnoszeniu jakości prowadzonych
kursów
 

Rozdział IV Kadra dydaktyczna

§ 6

Podstawą struktury organizacyjnej placówki jest grupa dydaktyczna, która realizuje zajęcia zgodnie z programem i harmonogramem opracowanym odrębnie dla każdego prowadzonego kursu. Grupa składa się z liczby osób, określanej odrębnie dla każdego rodzaju prowadzonych zajęć z uwzględnieniem poziomu umiejętności słuchacza. Grupa tworzona jest wg kolejności zgłoszeń słuchaczy, podczas trwania naboru.
Ukończenie kursu upoważnia do wydania przez placówkę, zaświadczenia o określanego odrębnymi przepisami i zarejestrowanego w rejestrze wydawanych zaświadczeń.
 
§ 7

Obowiązki i prawa wykładowców określają odrębnie zawierane umowy i regulamin placówki. Ponadto obowiązkiem wykładowcy jest:
rzetelne przygotowanie się do zajęć,
dostosowywanie się do wymagań słuchaczy i dyrekcji placówki, w szczególności w zakresie sposobu prowadzenia zajęć i realizacji programu,
stosowanie nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania,
uczestnictwo w warsztatach metodycznych organizowanych przez placówkę.
Rozdział V Zasady rekrutacji:

§ 8
 
Słuchacze przyjmowani są do placówki według kolejności zgłoszeń i zapisów oraz spełnienia kryteriów danego kursu.
Placówka kształci w formach pozaszkolnych osoby, które są pełnoletnie
 

Rozdział VI Prawa i obowiązki słuchaczy
 
 
§ 9
Słuchacze mają prawo:
odstąpić od umowy w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty jej zawarcia.
warunkiem skutecznego rozwiązania niniejszej umowy jest złożenie przez słuchacza do organu prowadzącego placówkę pisemnego oświadczenia o tym fakcie oraz zwrot wszystkich otrzymanych od Chata Leona - Centrum Kształcenia Zawodowego materiałów dydaktycznych na własny koszt w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia

§ 10
 
Obowiązkiem słuchacza jest:
stosowanie się do regulaminu obowiązującego w placówce,
czynne uczestnictwo w zajęciach,
regulowanie należności za naukę w terminach i kwotach ustalonych w regulaminie wewnętrznym placówki.

§ 11
 
Dyrekcja ma prawo skreślić słuchacza w przypadku gdy:
uniemożliwia on prowadzenie zajęć poprzez nieodpowiednie zachowanie,
stawia się na zajęcia pod wpływem alkoholu
stawia się na zajęcia pod wpływem innych środków odurzających
nie stosuje się do statutu placówki
nie stosuje się on do regulaminu obowiązującego w placówce,
nie wniósł on w terminie opłaty za kurs,
nie wniósł w terminie kolejnej raty (jeżeli umowa przewidywała płatność w ratach)
 

§ 12
 
W przypadku skreślenia z listy uczestników kursu, słuchaczowi nie przysługuje zwrot żadnej części opłaty za kurs.
 

Rozdział VII Rozliczenia

§ 13

Prowadzenie rozliczeń finansowych placówki należy do właściciela lub powołanych przez niego osób. Środki finansowe na prowadzenie działalności placówki, uzyskiwane są z opłat wnoszonych przez słuchaczy za kursy oraz z wpływów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Leszka Kois
 
 
§ 14

Środki finansowe na prowadzenie działalności placówki uzyskiwane są z opłat wnoszonych przez słuchaczy za kursy i materiały dydaktyczne oraz z wpływów z innej działalności gospodarczej prowadzonej przez Leszka Kois .
 
 
 

Bielice 11.09.2019r